Specjalista/Specjalistka ds. logistyki i monitoringu

W ramach projektu “Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu radomskiego” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
Oś Priorytetowa III “Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.” Działanie nr 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi w Radomiu poszukuje Kandydata/Kandydatki do zespołu na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. logistyki i monitoringu

 Miejsce pracy: Radom

Wymiar etatu: ½ etatu

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

 1. Rekrutacja uczestników (weryfikacja formularzy, oświadczeń, deklaracji).
 2. Ustalanie harmonogramów zajęć.
 3. Bieżący kontakt z uczestnikami projektu, udzielanie wyjaśnień, przekazywanie informacji związanych z realizacją poszczególnych zadań.
 4. Przygotowywanie i dostarczanie dzienników zajęć, list obecności, dystrybucja materiałów dydaktycznych, kwestionariuszy ewaluacyjnych.
 5. Bieżący kontakt z firmami zajmującymi się cateringiem.
 6. Bieżące przekazywanie koordynatorowi projektu zgromadzonej dokumentacji z realizacji zadań oraz związanej z raportowaniem czasu pracy celem weryfikacji.
 7. Monitoring uczestników projektu, w tym poprawności dokumentacji, obecności na szkoleniach, potwierdzeń otrzymania wsparcia, zaliczenia egzaminu.
 8. Monitoring wskaźników projektu.
 9. Gromadzenie i weryfikacja kart czasu pracy oraz monitoring czasu pracy personelu w projekcie.
 10. Utworzenie i aktualizacja bazy uczestników projektu w systemie SL2014.
 11. Współudział w opracowaniu wniosków o płatność w części merytorycznej.
 12. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych oraz dzienników zajęć.
 13. Przygotowywanie raportów dla koordynatora projektu i dla Komitetu Sterującego.
 14. Weryfikacja kwestionariuszy ewaluacyjnych uczestników.
 15. Gromadzenie zdjęć dokumentujących realizację celów projektu.
 16. Przeprowadzenie oceny projektu w sposób i w terminach zgodnych z przyjętymi zasadami i wymogami projektu.
 17. Zgłaszanie koordynatorowi projektu wszelkich problemów związanych z realizacją projektu.
 18. Wykonywanie innych prac zleconych przez Prezesa fundacji FAQM.

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za:

 1. Prawidłową i zgodną z obowiązującymi wytycznymi realizację powierzonych zadań.
 2. Za jakość i terminowość innych zadań powierzonych przez Prezesa fundacji FAQM.
 3. Za przestrzeganie tajemnicy informacji i danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją obowiązków służbowych oraz właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie przedmiotowych informacji i danych.
 4. Za współpracę z uczestnikami projektu, kadrą kierowniczą szkół, trenerami, kontakty z wykonawcami usług cateringowych.
 5. Odpowiedzialność za całokształt spraw należących do obowiązków pracownika.

Od Kandydata/Kandydatki oczekujemy:

 1. Minimum 12 miesięcznego doświadczenia w realizacji projektów unijnych.
 2. Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Znajomość systemu SL2014.
 4. Dobrej organizacji pracy własnej i motywacji do osiągnięcia zamierzonego celu.
 5. Dokładności, skrupulatności, sumienności.
 6. Umiejętności współpracy w zespole.
 7. Kreatywnego podejścia i chęci do nauki nowych zagadnień.
 8. Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.
 9. Mile widziane: doświadczenie w zakresie organizacji wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 10. Gotowość do wyjazdów służbowych w ramach godzin pracy na terenie powiatu radomskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony;
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę;
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w ciekawych przedsięwzięciach;
 • elastyczne godziny pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 27.09.2019 r. na adres: fundacjafaqm@gmail.com.

W CV prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi w Radomiu  w celu rekrutacji na stanowisko: Specjalistę/stkę ds. logistyki i monitoringu. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.